privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten door ursihondtong.eu worden uw persoonsgegevens verwerkt, door ursihondtong.eu. We zijn ons bewust van het vertrouwen dat u ons daarbij geeft. ‘Zorgvuldigheid’ en ‘veiligheid’ vormen daarom de voorwaarden bij de verwerking van uw  persoonsgegevens. Daarnaast zijn we ‘transparant’ over die verwerking; Op deze pagina  informeren we hierover met een privacyverklaring.

Deze verklaring betreft alle diensten van ursihondtong.eu, met uitzondering van die welke onder de BATC Natuurgeneeskundige Praktijk ursihondtong.eu vallen. De privacyverklaring van de praktijk vindt u via deze link: natuurgeneeskundigepraktijk.eu/privacy

Contactgegevens ursihondtong.eu
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Naam: ursihondtong.eu
Rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak
KvK-nummer: 09191652
Adres: Haafakker 31 – 6578 BV Leuth
Verwerker: Ursi Hondtong
Telefoonnummer: 06 434 19 313
E-mailadres: uh@ursihondtong.eu.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de diensten van ursihondtong.eu verstrekt u ons persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een algemeen overleg, inventarisatiegesprek, via website, e-mail, telefonisch contact of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een project.

Persoonsgegevens
ursihondtong.eu kan – afhankelijk van de aard van een opdracht – de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Bankgegevens
• Moment van eerste contact
• Projectverslaglegging
• Gegevens nodig voor toegang tot bijvoorbeeld websites en andere digitale omgevingen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres

Doeleinden
ursihondtong.eu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het klantenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden en informeren via website of e-mail.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de (potentiële) dienstverlening

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerkt ursihondtong.eu persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• Beheer en verbetering van te leveren diensten;
• Bescherming van financiële belangen;
• Navolging en bescherming in het kader van juridische plichten en rechten;
• Beveiliging en beheer van systemen.
In geval persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals een accountant, IT-leverancier, fotograaf, model, standbouwer, drukker die worden ingeschakeld in algemene zin en/of ten behoeve van de realisatie van een project. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
ursihondtong.eu zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider MijnDomein die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google LLC., WhatsApp Inc., Microsoft Inc. LinkedIn Corporation, Facebook Inc. en The Rocket Sience Group LLT d/b/a/ MailChimp in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten omwille van wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard blijven. Zo zullen facturen en betalingsgegevens a.g.v. de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard worden.

Hoe ursihondtong.eu uw gegevens beveiligt
ursihondtong.eu vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden tijdens de projectduur geen gedragsanalyses gemaakt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het gebruik van bronnen zoals de website en Mail-chimp (om u in een algemeen commercieel kader te informeren of uit te nodigen) kunnen wel gebruikt worden voor gedragsanalyse. Dit om u eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ursihondtong.eu verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@ursihondtong.eu of via de contactpagina.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ursihondtong.eu weten. Het ligt geenszins in de bedoeling uw vertrouwen te schaden. Mocht dit toch gebeurd zijn en een contact hierover niet tot een oplossing leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ursihondtong.eu worden aangepast. Nieuwe versies worden op deze website gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast: mei 2018.

© 2016-2018 – ursihondtong.eu